องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองยาง ไทรมหัศจรรย์
เทศบาลตำบลเมืองยาง แท่นอรพิม
อบต.ละหานปลาค้าว วิถีชีวิตแบบเกษตร
อบต.ละหานปลาค้าว วิถีชีวิตแบบเกษตร