องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพระทองคำ
อบต.ทัพรั้ง สวนอิงฟ้า
อบต.หนองหอย
อบต.หนองหอย วัดพระงาม
อบต.หนองหอย หมู่บ้านท่องเที่ยว
อบต.มาบกราด โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต