องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เมืองพะไล หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี