องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสีดา บ่อไก่แก้ว
เทศบาลตำบลสีดา วัดพระปรางค์สีดา
อบต.สีดา โฮมสเตย์ บ.หนองไข่เหี้ย
อบต.สีดา บ่อไก่แก้ว
อบต.สามเมือง บ้านแฝก-โนนสำราญ
อบต.สามเมือง บ้านโนนกอก
อบต.หนองตาดใหญ่ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี