องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคูเมือง พิพิธภัณฑ์ไม้กลายป็นหิน
เทศบาลตำบลคูเมือง เพ ลา เพลิน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ตีหินเหล็กไฟ
อบต.ปะเคียบ ฝายยางบ้านเขว้า
อบต.พรสำราญ ตลาดโฮมฮัก
อบต.หินเหล็กไฟ หมู่บ้านวัฒนธรรม (บ้านหัวฝาย)