องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนางรอง วัดร่องมันเทศ
เทศบาลเมืองนางรอง วัดขุนก้อง
เทศบาลเมืองนางรอง วัดถนนหัก
เทศบาลเมืองนางรอง วัดป่าเรไร
เทศบาลเมืองนางรอง วัดใหม่เรไรทอง
อบต.ถนนหัก ป่าชุมชนเขาอังคาร
อบต.นางรอง หนองทะลอก
อบต.สะเดา เขตพุทธอุทยานเขาคอก
อบต.หนองกง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่บ้านโฮมสเตย์
อบต.หนองโบสถ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.หนองโบสถ์ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน
อบต.หนองโบสถ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.หนองยายพิมพ์ คลีนฟาร์มเมล่อน
อบต.หัวถนน ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหัวถนน