องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลละหานทราย วัดโพธิ์ทรายทอง
เทศบาลตำบลละหานทราย หนองละหานทราย
เทศบาลตำบลละหานทราย สระหนองปรือ
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ แหล่งหินหลุมกุมภลักษณ์