องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านกรวด โบราณสถานปราสาททอง
เทศบาลตำบลจันทบเพชร อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
เทศบาลตำบลจันทบเพชร จุดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรชายแดนไทย กัมพูชา
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จุดชมวิววัดขุนเขาพินิจ
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ สวนสมเด็จย่าอนุสรณ์ 100 ปี ศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลโนนเจริญ แหล่งเตาเผาสวาย
เทศบาลตำบลบึงเจริญ เขื่อนเมฆา
เทศบาลตำบลบึงเจริญ เขื่อนห้วยตาเขียว
เทศบาลตำบลบึงเจริญ ชุมชนบึงเจริญ
เทศบาลตำบลบึงเจริญ พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลปราสาท ลานหินติด
เทศบาลตำบลปราสาท จุดชมวิวช่องโอบก
อบต.เขาดินเหนือ ปราสาทละลมทม
อบต.หินลาด ปราสาทถมอ บ้านละหานทรายเก่า
อบต.หินลาด หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.หินลาด เตาเผาโบราน(เตาเผาตาเจียน)