องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านกรวด โบราณสถานปราสาททอง
เทศบาลตำบลจันทบเพชร อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
เทศบาลตำบลจันทบเพชร จุดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรชายแดนไทย กัมพูชา
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จุดชมวิววัดขุนเขาพินิจ
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ สวนสมเด็จย่าอนุสรณ์ 100 ปี ศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลโนนเจริญ