องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพุทไธสง อุโบสถ์วัดมณีจันทร์
เทศบาลตำบลพุทไธสง วัดหงษ์
อบต.บ้านยาง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
อบต.บ้านยาง บ้านหัวสะพาน
อบต.บ้านยาง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
อบต.บ้านแวง สปาเพื่อสุขภาพ
อบต.บ้านแวง สวนปลามรีสอร์ท
อบต.บ้านแวง ฟาร์มเบญจรัตน์
อบต.บ้านแวง สถานีบริการน้ำมันปตท.
อบต.หายโศก เลิงบ่หลวง