องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพุทไธสง วัดหงษ์
เทศบาลตำบลพุทไธสง อุโบสถ์วัดมณีจันทร์
อบต.บ้านยาง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
อบต.บ้านยาง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
อบต.บ้านยาง บ้านหัวสะพาน
อบต.บ้านแวง สวนปลามรีสอร์ท
อบต.บ้านแวง สปาเพื่อสุขภาพ
อบต.บ้านแวง ฟาร์มเบญจรัตน์
อบต.บ้านแวง สถานีบริการน้ำมันปตท.
อบต.หายโศก เลิงบ่หลวง
อบต.มะเฟือง วัดหงษ์
อบต.มะเฟือง วัดวงษ์วารี
อบต.มะเฟือง วัดมณีจันทร์
อบต.มะเฟือง อุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม