องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจันดุม บ้านตะแบก หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เทศบาลตำบลจันดุม บ้านละลมไผ่ หมุ่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี