องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.สนวน หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
อบต.ตาเสา พระพุทธมณฑลจำลอง
อบต.บ้านตะโก เชิงนวัตวิถี