องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทุ่งจังหัน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์