องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชำนิ แหล่งวัตถุโบราณ(วัดชนะตาราม)
อบต.โคกสนวน เทวาลัย บ้านโคกตะแบก
อบต.ละลวด แหล่งชมนกฝายหมวดหมู
อบต.ละลวด ถ้ำปูน