องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ปรางค์กู่สวนแตง
อบต.กู่สวนแตง วัดป่าสามัคคีธรรม
อบต.กู่สวนแตง ฝายน้ำล้นบ้านหนองเรือ
อบต.ทองหลาง บริเวณสระหนองขอน
อบต.หนองเยือง ปรางค์กู่ฤาษี
อบต.หนองแวง โบราณสถานวัดหลักศิลา