องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านด่าน วัดตะโคง
เทศบาลตำบลบ้านด่าน วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)
เทศบาลตำบลบ้านด่าน วัดกระดึงทอง
อบต.โนนขวาง ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองแต้
อบต.โนนขวาง แหล่งน้ำหนองนา
อบต.วังเหนือ