องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แคนดง เรือโบราณ
อบต.แคนดง อ่างเก็บน้ำแคนดง
อบต.แคนดง กุดทะเลสวน
อบต.สระบัว หมู่บ้านนวัตวิถีและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์