องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.สุรินทร์ งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์และงานเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อบจ.สุรินทร์ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
อบจ.สุรินทร์ วนอุทยานพนมสวาย
อบจ.สุรินทร์ งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาพรรพบุรุษ
อบจ.สุรินทร์ ศูนย์คชศึกษา
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ศาลหลักเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี
เทศบาลเมืองสุรินทร์ หลวงพ่่อพระชีว์วัดบูรพาราม
เทศบาลตำบลเมืองที ปราสาทเมืองที
เทศบาลตำบลเมืองที ปราสาทเมืองที
อบต.เฉนียง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
อบต.นอกเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อบต.นอกเมือง ตลาดถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต
อบต.ตั้งใจ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร
อบต.ตาอ็อง
อบต.ท่าสว่าง เขื่อนยาง ลำน้ำชี บ้านกระเพอสกวม
อบต.ท่าสว่าง หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
อบต.ท่าสว่าง พระพุทธรูปไม้
อบต.เทนมีย์ อ่างเก็บน้ำอำปึล
อบต.นาดี ่ต้นตะเคียนทองพญานาค วัดดอนวิเวก
อบต.นาดี ป่าชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน
อบต.นาดี ลานหินดินดาน "ลำน้ำชี"
อบต.นาบัว วนอุทยานเขาสวาย
อบต.บุฤาษี ป่าสงวนแห่งชาติบ้านหนองเยีย
อบต.เพี้ยราม วิสหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม
อบต.เพี้ยราม วิสหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม
อบต.เพี้ยราม วัดเพี้ยราม
อบต.ราม -
อบต.สวาย เขาพนมสวาย
อบต.สวาย พระดินปั้นพันปี
อบต.สวาย เกาะตาเล็ก
อบต.สวาย อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์
อบต.สำโรง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเด็กรักป่าบ้านแสลงพันธ์