องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกังแอน หนองกังแอน
เทศบาลตำบลกังแอน หนองปะอาว
เทศบาลตำบลกังแอน อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล สวนสุขภาพ
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล หนองกันตวจระมวล
อบต.เชื้อเพลิง หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านโพธิ์กอง
อบต.เชื้อเพลิง ปราสาทบ้านไพล
อบต.บ้านพลวง หนองโชค
อบต.บ้านพลวง หนองละเบิก
อบต.บ้านพลวง ปราสาทหินบ้านพลวง
อบต.ตาเบา หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือ
อบต.ทุ่งมน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งมน
อบต.ทุ่งมน ป่าพนมยายจรูก (พื้นที่ประวัติศาสตร์เครีอญาติการตั้งชุมชน)
อบต.ทุ่งมน ป่าชุมชนศักดิ์สิทธ์ "เขาคีรีวงคต"
อบต.ทุ่งมน แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ
อบต.ทุ่งมน ธนาคารข้าวเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ทุ่งมน การจัดการชลประทานชุมชน
อบต.ทุ่งมน อนามัยชุมชน แพทย์พื้นบ้าน
อบต.ทุ่งมน สุสานทุ่งมน/วัดเพชรบุรี (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ)
อบต.ทุ่งมน กองทุนสวัสดิการชุมชน
อบต.ทุ่งมน การอนุรักษ์กบาลแสร
อบต.บ้านไทร ผ้าไหม จักสาน และมีคณะเจรียง
อบต.ปราสาทหนง ปราสาทหิน