องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลรัตนบุรี พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ
เทศบาลตำบลรัตนบุรี ศาลเจ้าพ่อ
เทศบาลตำบลรัตนบุรี สวนศรีนครเตา
อบต.ทับใหญ่ หาดทรายแก้ว
อบต.ทับใหญ่ ท่าหาดยาว
อบต.ธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ
อบต.น้ำเขียว ท่าเรืออาจญา -นาแซง
อบต.น้ำเขียว เกาะไผ่บ้านอาจญา
อบต.รัตนบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อบต.แก หาดทรายริมน้ำมูล
อบต.หนองบัวทอง รอยพระพุทธบาทโนนสูง
อบต.หนองบัวทอง ท่าน้ำวัดสว่างหนองบัวทอง