องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ สระสี่เหลี่ยม
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ปราสาทศีขรภูมิ
อบต.แตล หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านประทุน
อบต.จารพัต ศาลหลักเมืองจารพัต
อบต.ช่างปี่ ปราสาทช่างปี่
อบต.ตรมไพร