องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม
อบต.ตระเปียงเตีย ปราสาทตระเปียงเตีย
อบต.ลำดวน
อบต.อู่โลก หนองน้ำบ้านอู่โลก
อบต.อู่โลก ป่าชุมชน
อบต.อู่โลก หนองน้ำกันจารย์