องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตลาดวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า
เทศบาลตำบลหมื่นศรี ปราสาทโนนแกด
เทศบาลตำบลหมื่นศรี ร้านอาหารพอเพียง
อบต.สะโน 0
อบต.สะโน 0
อบต.สะโน 0
อบต.สะโน 0
อบต.สะโน 0
อบต.สำโรงทาบ อาลึโฮมสเตย์
อบต.หนองฮะ หมู่บ้านโคกสะอาด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต.หนองฮะ