องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ตาเมียง กลุ่มปราสาทตาเมือน
อบต.บักได วัดป่าเขาโต๊ะ
อบต.บักได ปราสาทตาวาย