องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โคกกลาง หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี
อบต.โคกกลาง หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี
อบต.ตาเมียง กลุ่มปราสาทตาเมือน
อบต.บักได ปราสาทตาวาย
อบต.บักได วัดป่าเขาโต๊ะ