องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แจนแวน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.ศรีสุข กุดหวาย
อบต.หนองแวง 0
อบต.หนองแวง 0
อบต.หนองแวง 0
อบต.หนองแวง 0
อบต.หนองแวง 0