องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.จาน วัดบ้านจาน
อบต.ดูน หาดนางเหงา
อบต.บัวน้อย วัดป่าดงมืองซ้าย
อบต.ละทาย หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าลาวละทาย
อบต.ละทาย วัดบ้านละทาย
อบต.ละทาย หาดทรายสูง
อบต.หนองแก้ว เขื่อนหัวนา
อบต.หนองบัว แหล่งโบราณคดีบ้านโพนทราย