องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศาลเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองกันทรลักษ์
อบต.กระแชง หมู่บ้านศีรษะอโศก
อบต.น้ำอ้อม พุทธสถานวัดโนนสำเริง
อบต.ภูเงิน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าโมง
อบต.ภูเงิน ชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ฝายหนองหญ้าลาด
อบต.กุดเสลา ป่าชุมชนโคกทำเล (ป่าดงสะแตง)
อบต.กุดเสลา สวนสาธารณะบึงระนาม
อบต.บึงมะลู แก่งตาสาท
อบต.บึงมะลู แก่งตะวัน
อบต.เสาธงชัย ผามออีแดง
อบต.เสาธงชัย น้ำตกภูละออ
อบต.ตระกาจ สวนผลไม้
อบต.โนนสำราญ หาดสำราญ
อบต.ภูผาหมอก เขี่อนห้วยขนุน
อบต.รุง น้ำตกสีดา
อบต.ละลาย น้ำตกวังใหญ่
อบต.ละลาย อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ