องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน
อบต.โสน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างหนองโคตร
อบต.ห้วยเหนือ หนองสะอาง
อบต.หัวเสือ วัดบ้านหัวเสือ
อบต.หัวเสือ ห้วยคล้า
อบต.กันทรารมย์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโสภณวิหาร
อบต.กันทรารมย์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติหนองถนน
อบต.โคกเพชร เกาะกระฏี่
อบต.จะกง
อบต.ใจดี วัดลำภู
อบต.ตะเคียน หนองกระโพธิ์
อบต.ตะเคียน หมู่บ้านตีเหล็ก
อบต.นิคมพัฒนา -
อบต.ปราสาท ปราสาทตาเล็ง
อบต.ศรีตระกูล วัดเคาะ