องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประเพณีแคเบ็ญแซนโฎนตา
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.ตูม
อบต.สมอ ปราสาททามจาน