องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลขุนหาญ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขาด)
เทศบาลตำบลขุนหาญ ชลประทาน (่อ่างเก็บน้ำหนองสิ)
เทศบาลตำบลกันทรอม น้ำตกซ้ำไทร
เทศบาลตำบลกันทรอม เขื่อนห้วยตาจู
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ วัดโพธิ์กระสังข์
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ วัดสดำ
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ หนองซำน้อย
เทศบาลตำบลโนนสูง โครงการชีววิถีชุมชนบ้านหนองบัว
อบต.พราน งานเที่ยวสวนผลไม้
อบต.พราน งานประเพณ๊สารทไทย
อบต.บักดอง วัดสำโรงเกียรรติ (หลวงพ่อตาตน)
อบต.บักดอง เขื่อนห้วยทา
อบต.บักดอง น้ำตกพรหมโลก
อบต.บักดอง ปราสาทตำหนักไทร
อบต.บักดอง น้ำตกสำโรงเกียรติ
อบต.บักดอง น้ำตกบักดอง
อบต.ไพร แหล่งพันธ์สัตว์น้ำหนองกราม
อบต.ห้วยจันทร์ น้ำตกห้วยจันทร์
อบต.ภูฝ้าย ภูเขาฝ้ายและโบราณสถานฯ