องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบุสูง
อบต.ธาตุ งานไหว้พระธาตุ