องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลผือใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าโนนแดง
อบต.หนองม้า สวนสมเด็จศรีนครินทร์
อบต.อีเซ ลานพระใหญ่