องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองเดชอุดม ศาลหลักเมือง
เทศบาลเมืองเดชอุดม วัดเมืองเดช
เทศบาลตำบลบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส
เทศบาลตำบลบัวงาม วัดบ้านหนองสนม
เทศบาลตำบลโพนงาม วัดป่าหนองยาว
อบต.แก้ง วัดป่าดงหอย
อบต.แก้ง ฝายน้ำล้นห้วยซอม บ้านยาง
อบต.แก้ง ฝายน้ำล้นห้วยซอม
อบต.แก้ง ฝายบ้านแก้ง
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.นาเจริญ O.k. Farm Maclean
อบต.นาเจริญ อุทยานสวนสมุนไพรวัดป่าห่องเตย
อบต.เมืองเดช วัดป่าไทรงาม
อบต.เมืองเดช ฝายยาง
อบต.เมืองเดช วัดเมืองเดช
อบต.ท่าโพธิ์ศรี แก้งตีบ
อบต.ท่าโพธิ์ศรี หาดทรายขาว
อบต.ท่าโพธิ์ศรี ปราสาททองหลาง
อบต.ท่าโพธิ์ศรี ร่องแหว่ง
อบต.โนนสมบูรณ์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนสมบูรณ์
อบต.บัวงาม 0