องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองเดชอุดม ศาลหลักเมือง
เทศบาลเมืองเดชอุดม วัดเมืองเดช
เทศบาลตำบลบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส
เทศบาลตำบลบัวงาม วัดบ้านหนองสนม
เทศบาลตำบลโพนงาม วัดป่าหนองยาว
อบต.แก้ง วัดป่าดงหอย
อบต.แก้ง ฝายน้ำล้นห้วยซอม บ้านยาง
อบต.แก้ง ฝายน้ำล้นห้วยซอม
อบต.แก้ง ฝายบ้านแก้ง
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.ตบหู 0
อบต.นาเจริญ