องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโซง ช่องอานม้า
เทศบาลตำบลโซง หาดสาวตาหวาน
อบต.บุเปือย วัดคีรีบรรพต
อบต.บุเปือย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.โดมประดิษฐ์ น้ำตกถ้ำบอน
อบต.โดมประดิษฐ์ แก่งลำดวน
อบต.โดมประดิษฐ์ สามเหลี่ยมมรกต
อบต.โดมประดิษฐ์ นารายณ์บรรทมสินธุ์
อบต.โดมประดิษฐ์ กุ้งเดินขบวน (แก่งลำดวน)
อบต.โดมประดิษฐ์ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน-ตอนล่าง
อบต.ยาง ศูนย์อนุรักษ์ภาพไทย
อบต.ยางใหญ่ สวนผลไม้อิงธาร
อบต.ยางใหญ่ สวนทุเรียนน้องแป้ง
เทศบาลตำบลสีวิเชียร เขื่อนห้วยวังใหญ่
เทศบาลตำบลสีวิเชียร ถ้ำยอ
เทศบาลตำบลสีวิเชียร ป่าชุมชนซำหวาย
เทศบาลตำบลสีวิเชียร วัดถ้ำน้ำทิพย์