องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 0
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 0
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 0
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 0
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 0
อบต.ม่วงสามสิบ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์
อบต.ไผ่ใหญ่ วัดเวฬุวัน
อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม หนองช้างใหญ่
อบต.ดุมใหญ่ สะพานบ้านท่าลาด
อบต.ดุมใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรม-เครื่องปั้นดินเผา
อบต.ดุมใหญ่ ฝายเลิงจาน (หนองเลิงจาน)
อบต.เตย วัดป่าคำเกิ่ง
อบต.นาเลิง อุทยานหนุมาน
อบต.นาเลิง ลำเซบาย
อบต.นาเลิง วัดศรีสุทธาวาส
อบต.โพนแพง วัดบ้านโพนแพง
อบต.หนองช้างใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองช้างน้อย
อบต.หนองช้างใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองช้างน้อย
อบต.หนองเหล่า หาดชู้
อบต.หนองเหล่า แก้งอีติ่ง