องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คำหว้า วัดหลวงปู่สวน (วัดนาอุดม)
อบต.คำหว้า OTOPนวัตวิถี บ้านคำหว้า หมู่1
อบต.นาคาย วัดหนองเป็ด