องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โนนกาเล็น อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
อบต.โนนกาเล็น วัดป่าศรีมงคล
อบต.โคกสว่าง วัดป่ามณีรัตน์
อบต.โคกสว่าง วัดบ้านอูบมุง สำนักสงฆ์สว่างทรงธรรม
อบต.ขามป้อม วัดป่าประชานิมิต