องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลช่องเม็ก ด่านชายแดนช่องเม็ก
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ล่องแพภูตาดแต้
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ล่องแพเขื่อนสิรินธร
อบต.ช่องเม็ก ด่านชายแดนช่องเม็ก
อบต.ช่องเม็ก วัดสิรินธรธรรมาราม (วัดภูพร้าว)
อบต.คันไร่ พัทยาน้อย
อบต.คำเขื่อนแก้ว น้ำตกตาดโตน
อบต.คำเขื่อนแก้ว เขื่อนสิรินธร
อบต.คำเขื่อนแก้ว ล่องแพเขื่อนสิรินธร
อบต.คำเขื่อนแก้ว ล่องแพลำโดมน้อย
อบต.คำเขื่อนแก้ว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อบต.โนนก่อ OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากชุม
อบต.ฝางคำ หาดดอนสะเวิน
อบต.ฝางคำ วัดเจริญทัศน์