องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาเกษม วัดป่าอัมพวันนาเกษม สาขาที่ 56 วัดหนองป่าพง
อบต.นาห่อม วัดป่าศรัทธาธรรม
อบต.หนองอ้ม ปราสาทบ้านเบญจ์