องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาเยีย ห้วยนางมา
เทศบาลตำบลนาเยีย วัดป่าอุดมวนาสันต์
เทศบาลตำบลนาเยีย เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวังปลา -พญายาง
เทศบาลตำบลนาเยีย สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2