องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าช้าง สวนพุทรา 3 รส
เทศบาลตำบลท่าช้าง สวนมาลาหอมโฮมเตย์
เทศบาลตำบลท่าช้าง สวนดอกเบญจมาศ
เทศบาลตำบลท่าช้าง แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราช
เทศบาลตำบลสว่าง หนองนาแซง
เทศบาลตำบลสว่าง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เทศบาลตำบลสว่าง แก่งสว่าง
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง สวนป่าท่าหินสอ