องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โคกสะอาด น้ำตกตาดไฮ
อบต.ไพบูลย์ ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์