องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
อบจ.ยโสธร กุดกะเหลิบ
เทศบาลเมืองยโสธร สวนสาธารณะพญาแถน
เทศบาลเมืองยโสธร สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
เทศบาลเมืองยโสธร วัดสิงห์ท่า
เทศบาลเมืองยโสธร พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรณาญ
เทศบาลเมืองยโสธร พระธาตุพระอานนท์
เทศบาลเมืองยโสธร วิมานพญาแถน
เทศบาลตำบลเดิด ฝายน้ำล้นลำน้ำยัง
เทศบาลตำบลเดิด วัดใต้ศิริมงคงบ้านเดิด
เทศบาลตำบลเดิด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหนองน้อยบ้านเดิด
เทศบาลตำบลเดิด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหนองอาราง
เทศบาลตำบลตาดทอง ธาตุก่องข้าวน้อย (ถาดทอง)
เทศบาลตำบลตาดทอง ธาตุลูกฆ่าแม่
เทศบาลตำบลตาดทอง ลำน้ำทวน
เทศบาลตำบลตาดทอง หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เจดีย์พระธาตุหลักคำ
เทศบาลตำบลสำราญ หนองขี้เขียว
เทศบาลตำบลสำราญ หนองบุ้งค้า
เทศบาลตำบลทุ่งแต้ สวนป่าดงมะไฟ
เทศบาลตำบลทุ่งแต้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
อบต.ขุมเงิน หาดบุ่งเมย
อบต.เขื่องคำ วังมัจฉา
อบต.ค้อเหนือ
อบต.ค้อเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนดอึ่ง
อบต.ค้อเหนือ วัดพระธาตุเก่า
อบต.สิงห์ วัดศีธาตุ
อบต.หนองเป็ด กุดกะเหลิบ
อบต.ขั้นไดใหญ่ วัดป่าโพนงอย
อบต.ดู่ทุ่ง บึงสามเพีย
อบต.ดู่ทุ่ง เจดีย์ทรายบ้านพลับ
อบต.หนองหิน 0