องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาเวียง หอไตรประวัติศาสตร์
อบต.ไผ่ ใบเสมาหินทราย
อบต.ไผ่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
อบต.ไผ่ องค์พระเจ้าใหญ่