องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กุดชุม ภูถ้ำสิม
อบต.กุดชุม ภูหินปูน
อบต.กุดชุม ภูหมากพริก
อบต.โพนงาม วัดธาตุทอง
อบต.คำน้ำสร้าง น้ำตกนางนอน
อบต.คำน้ำสร้าง อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ
อบต.คำน้ำสร้าง วัดถ้ำทรายทอง
อบต.คำน้ำสร้าง วัดภูถ้ำพระ
อบต.นาโส่ โรงสีข้าวกลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ
อบต.นาโส่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าลาด
อบต.โนนเปือย หนองชลประทาน
อบต.โนนเปือย หนองมุที
อบต.โนนเปือย หนองอ่างแก้ว
อบต.หนองแหน อ่างเก็บน้ำกกกุง