องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ วัดโนนบ้านเก่า
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ศาลปู่ตาตำบลดงแคนใหญ่
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ตลาดสดเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ไก่ย่างบ้านแคน
อบต.กุดกุง อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
อบต.กู่จาน ไร่ถั่วลิสง
อบต.กู่จาน กู่บ้านงิ้ว
อบต.กู่จาน พระธาตุกู่จาน
อบต.โพนทัน นมัสการพระธาตุโพนทัน
อบต.สงเปือย โบราณสถาน ดอนเมืองเตย
อบต.เหล่าไฮ พระสังกะจาย