องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้องแซง ภูถ้ำพระ
เทศบาลตำบลห้องแซง อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
เทศบาลตำบลห้องแซง ภู่ร่มเย็นมโนธรรม
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ภูกระชะ
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ภูถ้ำพระ(วัดภูถ้ำพระพุทธนิมิต)
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ภูสูง
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ภูแกลบ
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ภูจันทร์
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ภูดานใหญ่
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ภูหมากยาง
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ถ้ำมรกต
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ภูนางคอย
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ภูถ้ำพระ
เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน
เทศบาลตำบลสวาท วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม
เทศบาลตำบลกุดแห่ อ่างเก็บน้ำห้วยหินโหง่น
เทศบาลตำบลกุดแห่ มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลกุดแห่
เทศบาลตำบลกุดแห่ ภูถ้ำพระ
อบต.สามแยก อบต.สามแยก